FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 


 

 

 

TEISINĖS PASLAUGOS FIZINIAMS ASMENIMS

Migracija. Užsieniečio įdarbinimo Lietuvoje reikiamų dokumentų parengimas, teisinės konsultacijos užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje klausimais, laikinųjų leidimų bei nuolatinių leidimų gyventi ir dirbti Lietuvoje išdavimo klausimais. Vizų gavimo, kvietimų atvykti į Lietuvą, pilietybės gavimo bei kitais migracijos klausimais. Dokumentų dėl laikinųjų leidimų gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje gavimo rengimas. Dokumentų dėl vizų gavimo, kvietimų atvykti į Lietuvos Respubliką tvirtinimo rengimas. Pilietybės gavimo klausimų sprendimas ir konsultavimas. Verslo imigracija į Lietuvą ir kitas Europos šalis. Imigracija į Austriją, Čekiją, Šveicariją, Bulgariją. Verslo objektų užsienyje pasiūla, pardavimas. Teisinė pagalba, įkuriant, steigiant verslą užsienyje. Atstovavimas klientams valstybinėse institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose.

Pilietybė. Konsultacijos dėl Lietuvos pilietybės atkūrimo (dvigubos pilietybės ir atkūrimo, neatsisakant nuo turimos). Dokumentų rengimas, prašymų lietuvių kalba rengimas, užklausų Lietuvos archyvams, Vidaus reikalų ministerijai, kitoms kompetentingoms institucijoms rengimas. Procesinių dokumentų teismui dėl giminystės ryšio ar kito juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo rengimas. Atstovavimas kompetentingose institucijoje, santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenims.

Šeimos teisė. Teisinė pagalba (dokumentų rengimas, teisinės konsultacijos, atstovavimas) santuokos nutraukimo, vaiko išlaikymo priteisimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, tėvystės nustatymo, tėvystės nuginčijimo, tėvų valdžios apribojimo, turto padalijimo kitais šeimos teisės klausimais.

Nekilnojamasis turtas. Nekilnojamojo turo įsigijimas, pirkimas. Nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo, nuomos, subnuomos, įkeitimo sandorių sudarymas. Teisinis atstovavimas, konsultavimas, perkant nekilnojamąjį turtą. Konsultavimas nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo, nuomos, įkeitimo bei kitais klausimais. Dokumentų, tvarkant su nekilnojamuoju turtu susijusius klausimus, ruošimas. Atstovavimas, perkant, parduodant, nuomojant, įkeičiant, mainant nekilnojamąjį turtą. Teisinė pagalba, sprendžiant nekilnojamojo turto ir statybų apmokestinimo, draudimo, finansavimo klausimus.

Žemės teisė. Teisinės konsultacijos žemės padalijimo klausimais. Procesinių dokumentų teismui dėl žemės padalijimo parengimas. Dokumentų susijusių su žemės įsigijimu, naudojimu, perleidimu, parengimas. Konsultacijos žemės nuosavybės teisių atkūrimo klausimais. Servitutų nustatymo klausimai. Konsultavimas servituto nustatymo klausimais. Procesinių dokumentų teismui dėl servituto nustatymo parengimas. Nekilnojamojo turto, esančio ant valstybinės žemės, perleidimo procedūrų klausimai.  Teisinė pagalba keičiant žemės paskirtį, reikiamų dokumentų rengimas, atstovavimas. Ginčai dėl žemės, sklypų ribų, detaliųjų ir bendrųjų planų, atidalijimo. Atstovavimas santykiuose su valstybės ar savivaldos institucijomis bei teismuose.

Mokesčių teisė. Fizinių bei juridinių asmenų mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo klausimai. Juridinių asmenų pelno, pridėtinės vertės mokesčių klausimai. Dvigubo apmokestinimo klausimai. Gyventojų pajamų, gautų iš užsienio, apmokestinimas. Gyventojų pajamų apmokestinimo klausimai, nekilnojamojo turto ir kitų mokesčių klausimai. Dividentų ir tantjemų išmokėjimo klausimai. Reikiamų dokumentų, užklausimų, prašymų mokesčių administratoriui parengimas. Skundų dėl mokesčių administratoriaus veiksmų parengimas. Mokesčių mokėtojų atstovavimas mokestiniuose ginčuose Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Mokestinių ginčų komisijoje, teisme. 

Vartotojų teisių gynimas. Konsultavimas, teisinė pagalba dėl pažeistų vartotojo teisių gynimo, įsigijus netinkamos kokybės maisto ar ne maisto produktų ar paslaugą. Konsultavimas reklamos klausimais. Nesąžiningos sutarčių sąlygos. Nesąžininga komercinė veikla. Konsultavimas dėl įsigytų prekių keitimo ar grąžinimo. Konsultavimas dėl vartotojų teisių įgyvendinimo ir gynimo tvarkos. Skundų dėl galimo vartotojų teisių pažeidimo paruošimas. Vartotojų atstovavimas Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje bei kitose institucijose ir teismuose.

Viešieji pirkimai. Subjektų, dalyvaujančių viešuosiuose pirkimuose, konsultacijos dėl viešųjų pirkimų nuostatų taikymo bei viešųjų pirkimų eigos. Viešųjų pirkimų procedūros teisinė analizė. Pretenzijų dėl viešųjų pirkimo dokumentų ar viešųjų pirkimo rezultatų ruošimas. Konsultacijos viešojo pirkimo sandorių sudarymo bei vykdymo klausimais. Kliento atstovavimas ginčuose dėl viešųjų pirkimo dokumentų sąlygų ar viešųjų pirkimo rezultatų teismuose ir kitose institucijose.

Skolų išieškojimas ir prevencija. Dokumentų rengimas, atstovavimas, teisinė pagalba ir konsultacijos, išieškant skolas iš skolininko, esančio Lietuvoje bei užsienyje.

Sutartys.  Įvairių sutarčių rengimas, teisinė analizė, atstovavimas derybose dėl sutarčių sąlygų .

Atstovavimas. Atstovaujame klientus derybose, santykiuose su fiziniais bei privačiais ir viešaisiais juridiniais asmenimis (įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis ir kt.), įvairiose valstybinėse ir vietos savivaldos institucijose, Lietuvos Respublikos teismuose.

 

 

 

 
TEISINĖS PASLAUGOS ĮMONĖMS

Įmonių teisė. Įmonių, filialų, atstovybių steigimas, registravimas, įmonių pertvarkymas, bankrotas, likvidavimas, reorganizavimas. Verslo pirkimas - pardavimas. Verslo organizavimas. Įmonių įsigijimai ir susiliejimai. Įmonės pirkimas - pardavimas. Teisinė pagalba, parduodant verslą. Konsultavimas sutarčių ir kitų bendrovių dokumentų rengimo, sandorių sudarymo, akcininkų teisių ir sutarčių, bendrovių valdymo, valdymo organų atsakomybės ir kitais klausimais. Atstovavimas, teisinė pagalba kasdienėje bendrovės veikloje.

Bankininkystė ir finansai. Teisinė pagalba (konsultavimas, atstovavimas) projektų finansavimo sandoriuose. Atstovavimas derybose dėl projektų finansavimo sutarčių.

Mokesčių teisė. Konsultacijos mokesčių teisės aktų aiškinimo ir taikymo klausimais, atstovavimas juridiniam asmeniui  mokesčių administratoriui atliekant tyrimą, patikrinimą, derybose su mokesčių administratoriumi dėl mokesčių ir su jais susijusių sumų (baudų, delspinigių) dydžio, paaiškinimų, paklausimų pasiūlymų tartis ir atsikirtimų parengimas. Reikiamų dokumentų, užklausimų, prašymų mokesčių administratoriui parengimas. Skundų dėl mokesčių administratoriaus veiksmų parengimas. Atstovavimas mokestinius ginčus nagrinėjančioje institucijose (Lietuvos Respublikos Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, muitinėje, Mokestinių ginčų komisijoje, administraciniuose teismuose). Teisinė pagalba mokesčių permokų grąžinimo klausimais. Mokesčių deklaracijų pildymo paslaugos. Mokestiniai ginčai. Mokestiniai ginčai su muitine. Prekių klasifikavimo klausimai. Krovinių apmokestinimo klausimai.

Nekilnojamojo turto sandoriai. Nekilnojamojo turo įsigijimas, pirkimas. Nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo, nuomos, subnuomos, įkeitimo sandorių sudarymas. Teisinis atstovavimas, konsultavimas, perkant nekilnojamąjį turtą. Konsultavimas nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo, nuomos, įkeitimo bei kitais klausimais. Dokumentų, tvarkant su nekilnojamuoju turtu susijusius klausimus, ruošimas. Atstovavimas, perkant, parduodant, nuomojant, įkeičiant, mainant nekilnojamąjį turtą. Teisinė pagalba, sprendžiant nekilnojamojo turto ir statybų apmokestinimo, draudimo, finansavimo, su nekilnojamuoju turtu susijusius bendrovių teisės klausimus. 

Migracija.  Užsieniečio įdarbinimo Lietuvoje reikiamų dokumentų parengimas, teisinės konsultacijos užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje klausimais, laikinųjų leidimų bei nuolatinių leidimų gyventi ir dirbti Lietuvoje išdavimo klausimais. Vizų gavimo, kvietimų atvykti į Lietuvą, pilietybės gavimo bei kitais migracijos klausimais. Dokumentų dėl laikinųjų leidimų gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje gavimo rengimas. Dokumentų dėl vizų gavimo, kvietimų atvykti į Lietuvos Respubliką tvirtinimo rengimas. Pilietybės gavimo klausimų sprendimas ir konsultavimas. Verslo imigracija į Lietuvą ir kitas Europos šalis. Imigracija į Austriją, Čekiją, Šveicariją, Bulgariją. Verslo objektų užsienyje pasiūla, pardavimas. Teisinė pagalba, įkuriant, steigiant verslą užsienyje. Atstovavimas klientams valstybinėse institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose.

Transporto, Jūrų ir muitinės  teisė. Konsultuojame su krovinių ir keleivių pervežimu bei ekspedijavimu susijusiais klausimais. Ginčai dėl pervežimo jūra ir sausuma. Pervežimas jūra. Rengiame bei prižiūrime transportavimo bei kitas sutartis ir dokumentus. Mokestiniai ginčai su muitine, prekių klasifikavimo klausimai, krovinių apmokestinimo muitinės administruojamais mokesčiais klausimai. Atstovaujame klientus teismuose ir muitinėje.

Darbo teisė. Sutarčių, susijusių su darbo santykiais (individualios ir kolektyvinės darbo sutartys, visiškos materialinės atsakomybės, konfidencialumo, komercinių paslapčių apsaugos, nekonkuravimo sutartis, apmokymo išlaidų atlyginimo sutartis, atsakomybės už nelegalias kompiuterines programas ir duomenų bazes sutartis bei kitas) rengimas. Teisinės konsultacijos darbo teisės klausimais. Teisinė pagalba darbuotojų įdarbinimo, darbo sutarčių rengimo, drausminių nuobaudų skyrimo ir kitais darbo teisės klausimais. Darbų sauga. 

Prekių sertifikavimas Europos sąjungoje, legalizavimas. Mineralinio vandens pripažinimas.

Farmacijos teisė. Teisinė pagalba farmacijos kompanijoms. Teisinės konsultacijos farmacijos produktų, vaistų reklamos, klinikinių bandymų, produktų kompensavimo bei atsakomybės klausimais. Dokumentų, būtinų asmens akreditavimui, licencijavimui farmacijos ir sveikatos priežiūros veiklai vykdyti, rengimas. 

 

Skolų išieškojimas ir prevencija. Dokumentų rengimas, atstovavimas, teisinė pagalba ir konsultacijos, išieškant skolas iš skolininko. Verslo partnerių patikimumo įvertinimas. Spaudas. Konsultacijos vekselių klausimais.  

 

Sutartys.  Įvairių sutarčių rengimas, teisinė analizė, atstovavimas derybose dėl sutarčių sąlygų.

 

Atstovavimas. Atstovaujame klientus derybose, santykiuose su fiziniais bei privačiais ir viešaisiais juridiniais asmenimis (įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis ir kt.), įvairiose valstybinėse ir vietos savivaldos institucijose, Lietuvos Respublikos teismuose.