FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 


Baltarusijos Respublika: pilietybė, leidimas gyventi, nekilnojamojo turto įgijimo galimybės

          Baltarusijos Respublikos pilietybė

          Baltarusijos Respublikos pilietybė – tai nuolatinis teisinis asmens ryšys su Baltarusijos Respublika, pasireiškiantis jų tarpusavio teisėmis, pareigomis bei atsakomybe, pagrįstas vertės pagarba ir pripažinimu, pagrindinėmis asmens teisėmis ir laisvėmis.

          2002 m. rugpjūčio 1 d. Baltarusijos Respublikos įstatymo „Dėl Baltarusijos Respublikos pilietybės“ Nr. 136-3  12 straipsnyje, reglamentuojančiame Baltarusijos Respublikos pilietybės įgijimo pagrindus, nustatyta, kad Baltarusijos Respublikos pilietybė įgyjama:
- gimus;
- priėmus Baltarusijos Respublikos pilietybę;
- įregistravus Baltarusijos Respublikos pilietybę;
- kitais pagrindais, įtvirtintais Baltarusijos Respublikos tarptautinėse sutartyse bei 2002 m. rugpjūčio 1 d.  Baltarusijos Respublikos įstatyme„Dėl Baltarusijos Respublikos pilietybės“ Nr. 136-3 .

          To paties įstatymo 14 straipsnyje, reglamentuojančiame Baltarusijos Respublikos pilietybės įgijimo sąlygas, priėmimo į Baltarusijos piliečius atveju, nustatyta, kad bet kuris asmuo, sulaukęs 18 metų amžiaus turi teisę pateikti prašymą priimti jį į Baltarusijos Respublikos piliečius, jeigu šis asmuo:
1. įsipareigoja laikytis Baltarusijos Respublikos Konstitucijos ir kitų Baltarusijos Respublikos  įstatymų;
2. moka vieną iš Baltarusijos Respublikos valstybinių kalbų;
3.yra gavęs leidimą nuolat gyventi Baltarusijos Respublikoje (Разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь), ir nuolat gyvena Baltarusijos Respublikos teritorijoje pastaruosius 7 metus, išskyrus atvejus, numatytus  šio straipsnio 3 dalyje. Gyvenimo Baltarusijos Respublikos teritorijoje laikas laikomas nepertraukiamu, jeigu asmuo už Baltarusijos Respublikos ribų buvo išvykęs ne ilgiau kaip 3 mėnesiams per kiekvienus gyvenimo šalyje metus;
4. turi teisėtą pragyvenimo šaltinį Baltarusijos Respublikos teritorijoje.
5. neturi kitos valstybės pilietybės arba netenka kitos valstybės pilietybės, Baltarusijos pilietybės įgijimo atveju, arba asmuo kreipėsi į kompetentingą kitos valstybės instituciją su prašymu dėl turimos užsienio valstybės pilietybės atsisakymo, išskyrus tuos atvejus, kai užsienio valstybės pilietybės atsisakymas yra negalimas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo užsienio valstybės pilietybę turinčio asmens valios.

          2002 m. rugpjūčio 1 d. Baltarusijos Respublikos įstatymo „Dėl Baltarusijos Respublikos pilietybės“ Nr. 136-3  14 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad terminas, nustatytas šio straipsnio 1 dalies 4 punkte, t.y. nuolatinio gyvenimo šalyje pastaruosius 7 metus terminas, gali būti sutrumpintas arba apskritai netaikomas:
1. asmenims, kurie yra baltarusiai arba asmenims, kurie save identifikuoja baltarusiais, ir jų įpėdiniams (kraujo giminaičiams: vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams), gimusiems už Baltarusijos Respublikos teritorijos ribų;
2. asmenims, pasižymintiems aukštais pasiekimais Baltarusijos Respublikai mokslo, kultūros ir sporto srityje arba ypatinga profesija ar kvalifikacija.
3. asmenims, esantiems užsienio valstybės piliečiais arba amenims be pilietybės, tačiau ankščiau buvusiems Baltarusijos Respublikos piliečiais.

          Iš Baltarusijos Respublikos pilietybės įgijimo sąlygų,  galima būtų pastebėti, kad pagrindiniu reikalavimu asmenims, norintiems įgyti Baltarusijos Respublikos pilietybę, galima būtų laikyti reikalavimą nuolat gyventi Baltarusijos Respublikoje ne mažiau kaip pastaruosius 7 metus.
 

          Asmuo, siekiantis apsigyventi Baltarusijos Respublikos teritorijoje, pirmiausiai turėtų įgyti leidimą gyventi šalyje.


           Leidimas gyventi Baltarusijos Respublikoje

           Vadovaujantis 2002 m. rugpjūčio 1 d. Baltarusijos Respublikos įstatymo „Dėl Baltarusijos Respublikos pilietybės“ Nr. 136-3 bei 2010 m. sausio 4 d. Baltarusijos Respublikos  įstatymo „Dėl užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės teisinės padėties“ Nr. 105-3 nuostatomis, Lietuvos Respublikos ar kitos valstybė pilietis, norintis įgyti Baltarusijos Respublikos pilietybę, pirmiausiai turėtų gauti specialų dokumentą, patvirtinantį jo teisę nuolat gyventi šalyje - Вид на жительство, kurį užsienietis gali gauti tik po leidimo nuolat gyventi Baltarusijos Respublikoje išdavimo. Вид на жительство – tai dokumentas, patvirtinantis užsienio valstybės piliečio ar asmens be pilietybės tapatybę Baltarusijos Respublikos teritorijoje ir faktą, jog užsienietis gavo leidimą nuolat gyventi Baltarusijos Respublikoje (Разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь) (2010 m. sausio 4 d. Baltarusijos Respublikos  įstatymo „Dėl užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės teisinės padėties“ Nr. 105-3 1 straipsnis).

          Nuolat gyvenantis Baltarusijos Respublikoje užsienietis – tai asmuo Baltarusijos Respublikos teisės aktais nustatyta tvarka gavęs leidimą nuolat gyventi Baltarusijos Respublikoje (Разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь)  ir specialų dokumentą, patvirtinantį užsieniečio teisę nuolat gyventi Baltarusijos Respublikoje (Вид на жительство) (2010 m. sausio 4 d. Baltarusijos Respublikos  įstatymo „Dėl užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės teisinės padėties“ Nr. 105-3 1 straipsnis).

          Atsižvelgiant į 2010 m. sausio 4 d. Baltarusijos Respublikos  įstatymo „Dėl užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės teisinės padėties“ Nr. 105-3 53 straipsnio nuostatas, leidimas nuolat gyventi Baltarusijos Respublikoje išduodamas užsieniečiams, kurie:
1. yra artimi giminaičiai Baltarusijos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Baltarusijos Respublikoje;
2. yra asmenys, kuriems suteiktas pabėgėlių statusas arba prieglobstis Baltarusijos Respublikoje;
3. turi tam teisę šeimų susijungimo atveju;
4. teisėtai pragyveno Baltarusijos Respublikos teritorijoje pastaruosius 7 ir daugiau metų;
5. turi pagrindą įgyti Baltarusijos Respublikos pilietybę registracijos tvarka;
6. ankščiau buvo Baltarusijos Respublikos piliečiu;
7. yra darbuotojai ar specialistai, kurių trūksta  Baltarusijos Respublikoje;
8. pasižymi išskirtiniais sugebėjimais ar talentu, ar yra nusipelnęs Baltarusijos Respublikai, ar pasižymi aukštais pasiekimais mokslo, technikos, kultūros, sporto srityje;
9. yra investuotojas, investavęs ne mažiau kaip 150 000 eurų į investicinės veiklos objektus Baltarusijos Respublikos teritorijoje;
10. yra etninis baltarusis arba etninių baltarusių giminaitis: vaikas, vaikaitis, provaikaitis, gimęs už Baltarusijos Respublikos teritorijos ribų.
 

 

          Vadovaujantis 2010 m. sausio 4 d. Baltarusijos Respublikos  įstatymo „Dėl užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės teisinės padėties“ Nr. 105-3 48 straipsniu, leidimas laikinai gyventi Baltarusijos Respublikoje išduodamas užsieniečiams:
1. jeigu jie atvyko į Baltarusijos Respubliką mokytis arba mokyti;
2. jeigu jie yra sutuoktiniai, artimieji giminaičiai Baltarusijos Respublikos piliečių, užsieniečių, nuolat gyvenančių Baltarusijos Respublikoje, - buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 1 metams.
3. jeigu jie atvyko į Baltarusijos Respubliką vykdyti arba vykdo darbinę, ūkinę ar kitą veiklą Baltarusijos Respublikos teritorijoje, Baltarusijos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, - buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 1 metams.
4. kuriems nustatyta Baltarusijos Respublikos piliečių bei užsieniečių, nuolat gyvenančių Baltarusijos Respublikoje, globa (rūpyba), - nustatytam globos (rūpybos) terminui, bet ne ilgiau 1 metų;
5. jeigu jie yra etniniai baltarusiai arba etninių baltarusių kraujo giminaičiai: vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, gimę už Baltarusijos Respublikos teritorijos ribų, - buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 1 metams;
6. jeigu jie turi pagrindą įgyti Baltarusijos Respublikos pilietybę registracijos tvarka, - buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 1 metams;
7. Jeigu jie anksčiau buvo Baltarusijos Respublikos piliečiai, buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 1 metams;
8. Jeigu jiems nuosavybės teise priklauso gyvenamosios patalpos Baltarusijos Respblikoje, buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 1 metams;
9. Jeigu jie Baltarusijos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kreipėsi su prašymu dėl pabėgėlio statuso arba papildomos apsaugos ar prieglobsčio Baltarusijos Respublikoje suteikimo, - prašymo peržiūrėjimo laikotarpiui;
 10. Jeigu jiems suteiktas pabėgėlio statusas Baltarusijos Respublikoje, - ne daugiau kaip 1 metų laikotarpiui leidimui nuolat gyventi Baltarusijos Respublikoje gauti;
11. Jeigu jiems suteikta papildoma apsauga Baltarusijos Respublikoje, - papildomos apsaugos suteikimo terminui, bet ne ilgiau kaip 1 metams.
12. Jeigu jie, vadovaujantis Baltarusijos Republikos įstatymais, negali būti grąžinti arba išsiųsti prieš jų valią į tos valstybės teritoriją, kur jų gyvybei ir laisvei gresia pavojus dėl jų rasės, tikėjimo, pilietybės, tautybės, politinių įsitikinimų ar  priklausimo tam tikrai socialinei grupei arba kurios teritorijoje jiems gresia kankinimas, arba tuo atveju, jei nėra šalies, kuri juos priimtų, - laikotarpiui, per kurį neįmanoma jo grąžinti ar išsiųsti, bet ne ilgiau kaip 1 metams.
13. Jeigu jiems suteikiama medicininė pagalba stacionariomis sąlygomis Baltarusijos Respublikos sveikatos apsaugos įstaigose, - gydymo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 1 metams;
14. kitais Baltarusijos Respublikos įstatymais bei tarptautinėmis sutartimis nustatytais pagrindais.
 


            Dėl nekilnojamojo turto įgijimo Baltarusijos Respublikoje

            1997 m. kovo 25 d. Baltarusijos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendime Nr. P-55/97 Baltarusijos Respublikos Konstitucinis Teismas nurodė, kad užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Baltarusijos Respublikos teritorijoje bei turintys teisėtą pragyvenimo šaltinį, kaip ir Baltarusijos Respublikos piliečiai turi teisę pirkimo-pardavimo tvarka įsigyti butą (namą) Baltarusijos Respublikoje. Be to, neeliminuojamas buto (namo) įgijimo ypatybių nustatymas tarptautinėmis sutartimis bei Baltarusijos Respublikos įstatymais (1997 m. kovo 25 d. Baltarusijos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimas Nr. P-55/97).
 

 

           1993 m. rugpjūčio 31 d. Baltarusijos Respublikos Ministrų Tarybos nutarimo „Dėl butų (namų) pirkimo-pardavimo tvarkos nustatymo“ Nr. 589 7 punkte nustatyta, kad užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Baltarusijos Respublikoje ir teisėtai vykdantis darbinę, ūkinę ar kitą veiklą, turi teisę įgyti butus (namus) bet kuriose Baltarusijos Respublikos gyvenvietėse, sudarant pirkimo-pardavimo sutartis. Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, negyvenantys Baltarusijos Respublikos teritorijoje, turi teisę įgyti butus (namus) Baltarusijos Respublikoje tarptautinių sutarčių pagrindu. 

 

          Tarptautinėmis sutartimis Lietuvos Respublikos piliečiams supaprastinta butų (namų) įgijimo tvarka Baltarusijos Respublikoje nenustatyta, todėl atsižvelgiant į 1993 m. rugpjūčio 31 d. Baltarusijos Respublikos Ministrų Tarybos nutarimo „Dėl butų (namų) pirkimo-pardavimo tvarkos nustatymo“ Nr. 589 bei į 1997 m. kovo 25 d. Baltarusijos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimo Nr. P-55/97 nuostatas, Lietuvos Respublikos piliečiai, norintys įgyti butą ar namą Baltarusijos Respublikoje, turi:
· Nuolat gyventi Baltarusijos Respublikos teritorijoje pastaruosius 7 metus;
· Turėti teisėtą pragyvenimo šaltinį.

          

          Pagal Baltarusijos Respublikos įstatymus žemę nuosavybės teise gali įgyti tik Baltarusijos Respublikos piliečiai. Todėl užsienietis, nusipirkęs namą Baltarusijos Respublikoje, turės sudaryti žemės, ant kurios tas namas pastatytas, nuomos sutartį. Maksimalus žemės nuomos terminas Baltarusijos Respublikoje – 99 metai.

         

          Žemės ūkio paskirties žemė Baltarusijos Respublikoje negali būti privatizuota, ji neparduodama nei Baltarusijos Respublikos piliečiams, nei užsieniečiams. Žemės ūkio paskirties žemė Baltarusijos Respublikoje priklauso valstybei. Privatūs asmenys šia žeme gali naudotis panaudos teisės pagrindu.


J. Lipeckaja: „Baltarusijos  Respublika: pilietybė, leidimas gyventi, nekilnojamojo turto įgijimo galimybės“. Vilnius, 2010