FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 


Vyriausybė iš esmės pritarė užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimo projektui

Vyriausybės posėdyje trečiadienį iš esmės pritarta Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo ir papildymo projektui, kuriuo jo nuostatos derinamos su Pilietybės įstatymo nuostatomis.

Pagal pateiktą įstatymo projektą užsieniečiams, kurie pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę arba yra lietuvių kilmės, nustatomos palankesnės leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo sąlygos. Taip užsienyje gyvenantys lietuvių kilmės užsieniečiai bus labiau skatinami grįžti į tėvynę,“ – sako vidaus reikalų ministras D. A. Barakauskas.

Užsieniečiams, kurie turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, leidimui gyventi Lietuvoje gauti siūloma netaikyti reikalavimo turėti nustatytą dydį lėšų, gyvenamąją patalpą Lietuvoje nuosavybės teise ar pagal nuomos sutartį, taip pat nereikalauti pateikti galiojantį sveikatos draudimą bei išvykų ir gyvenimo užsienio valstybėse sąrašą.

Taip pat siūloma sutrumpinti užsieniečių prašymų išduoti leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje nagrinėjimo terminus – leidimai turėtų būti išduodami ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos (šiuo metu nustatytas terminas – iki 6 mėnesių).

Įstatymo projekte įtvirtintas teisinis pagrindas poįstatyminiame akte nustatyti kriterijus, kuriais remiantis būtų nustatoma, kad įmonė, įstaiga ar organizacija, kurios savininkas ar bendraturtis yra užsienietis, nevykdo deklaruotos veiklos ar užsieniečio buvimas Lietuvoje nėra būtinas siekiant įmonės, įstaigos, organizacijos tikslų bei vykdant veiklą. Nustačius tokius kriterijus, bus sudarytos geresnės galimybės praktiškai įgyvendinti įstatymo nuostatą dėl fiktyvią veiklą deklaruojančių užsieniečių leidimų laikinai gyventi panaikinimo. Vyriausybė savo išvadoje siūlo šį klausimą spręsti kompleksiškai, t. y. ne šuo įstatymo projektu, bet atskiru Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimo projektu, kurį šiuo metu rengia Vidaus reikalų ministerija ir kurį numatoma pateikti Seimui iki pavasario sesijos pabaigos.

Be to, priėmus siūlomus įstatymo pakeitimus, atsiras galimybė taikyti sulaikymą užsieniečiui, kuris neteisėtai atvyko į Lietuvą ar neteisėtai joje yra ir jeigu jam nėra suteiktas laikinas teritorinis prieglobstis Lietuvoje.

Užsieniečiams, kurie neteisėtai atvyko į Lietuvą ar neteisėtai joje yra, tačiau yra pažeidžiami asmenys arba prieglobsčio prašytojai, bus sudarytos galimybės pasirinkti savanorišką grįžimą į užsienio valstybę padedant tarptautinei ar nevyriausybinei organizacijai. Savanoriškam grįžimui skatinti ir efektyviau vykdyti galės būti panaudotos tam tikslui skiriamos Europos Sąjungos paramos (Europos grąžinimo fondo) lėšos.

Užsieniečių integracijos įgyvendinimui koordinuoti numatyta sudaryti komisiją, kurios nuostatus ir sudėtį tvirtins Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Įstatymo projektą parengė Seimo Valdybos 2011 m. sudaryta darbo grupė.


Nuorodos:

http://www.vrm.lt/go.php/lit/Vyriausybe-is-esmes-pritare-Uzsienieciu-teisines-padeties-istatymo-pakeitimo-projektui/766